کرایه هر مسافر از بندرلنگه به مقصد بندرعباس (20000) تومان می باشد

کرایه هر مسافر از بندرلنگه به مقصد بندرخمیر (15000) تومان می باشد

کرایه دربست از بندرلنگه به مقصد بندرعباس (80000) تومان می باشد

کرایه دربست از بندرلنگه به مقصد بندرخمیر (60000) تومان می باشد

توضیحات  : کرایه های درج شده در بالا از ایستگاه به ایستگاه بوده و هر مسیر اضافه شامل هزینه میباشد  که به صورت توافقی بین مسافر و راننده صورت میپذیرد